VUS DA NANG

SCOPE OF WORK:
Elevation design and interior construction

Tổng quan dự án

Address: 143 - 145 Nguyen Van Linh , Hải Châu District, Da Nang City.

Dự án liên quan