VILLA'S MR SON - DICTRICT 12

SCOPE OF WORK:
Deisgn & Build

Tổng quan dự án

Address: Vuon Lai Street, Wrad An Phu Dong, District 12, Ho Chi Minh City.

Dự án liên quan